PDA

View Full Version : Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6Trang : [1] 2 3

thanhhue0612
10-10-2011, 03:27 AM
Đề kiểm tra tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

thanhhue0612
10-10-2011, 03:29 AM
1 dạng đề kiểm tra lớp 6
pass:dethi.vn

thanhhue0612
10-10-2011, 03:32 AM
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:04 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:06 AM
Anh 6 kiểm tra 1 tiết lần 1 2011-2012
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:13 AM
Bài kiểm tra 1 tiết lần 1
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:15 AM
Bài kiểm tra số 1 có ma trận dành cho học sinh khá giỏi
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:19 AM
Bài kiểm tra 1 tiết số 2-E6 học kì I 2011-2012
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:20 AM
Kiếm tra 1 tiết -1
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:21 AM
Đề kiểm tra 1 tiết -2
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:26 AM
De kiem tra 1 tiet theo CKTKN co ma tran
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:28 AM
Đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 6
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:30 AM
Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh 6
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:31 AM
1 tiết anh 6
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:32 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh có ma trận lớp 6
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:33 AM
45p anh văn lớp 6 hay
pass:dethi.vn

ilovenobody
11-04-2011, 09:33 AM
Kiểm tra tiếng anh tuần 6 bài 1.1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 02:00 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 02:01 AM
Kiểm tra 1 tiết ma trận
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 02:02 AM
Ma trận và đề kiểm tra 1 tiết lần 1 tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 02:04 AM
Test 1 english 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 02:05 AM
test 45p môn tiếng anh
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 02:06 AM
test English 62 4 VIP students Chupuh Gialai
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 02:09 AM
test B6 2011-2012
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:38 AM
Đề 1 tiết số 1 lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:42 AM
Bài kiểm tra 45p số 1 anh 2011-2012
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:48 AM
Đề kiểm tra 1 tiết anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:50 AM
Đề kiểm tra anh lần 1 học kì I
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:51 AM
Đề kiểm tra số 1 TA6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:52 AM
Kiểm tra TA6 số 1 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:53 AM
Đề kt 1 tiết lớp 6 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:55 AM
Đề KT số 1 Anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:56 AM
Đề kiểm tra số 1 trọn bộ khối 6 có ma trận
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:57 AM
Kiểm tra 1 tiết môn anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:58 AM
Kiểm tra 1 tiết lần 1 anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:58 AM
Kiểm tra 1 tiết
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 03:59 AM
Đề 45p số 1 anh 6 02
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:04 AM
Kiểm tra 45p số 1 anh 6 2011
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:05 AM
Kiểm tra anh 6 tự luận hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:06 AM
KT 1 tiết môn tiếng anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:07 AM
Ma trận đề kiểm tra lớp 6 test 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:08 AM
Test 1 E6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:09 AM
test 1 english 6 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:09 AM
test 4 tham khảo
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:11 AM
test english 6 unit 3,4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:12 AM
test english 6 unit 5 2011
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:13 AM
Test E6 unit 7 2011
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:15 AM
Test grade 6 No 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:16 AM
Test No1 English 6 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:17 AM
Test 1 English 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 04:18 AM
The first test 45EL 620112012Matrix and keys
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:33 AM
Bài kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 số 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:35 AM
Bài kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6 số 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:35 AM
Bài kiểm tra 1 tiết anh 6 số 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:36 AM
Bài kiểm tra 45p HKII lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:37 AM
Bài kiểm tra số 1 anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:38 AM
Bài kiểm tra số 1 unit 1,3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:38 AM
Bài kiểm tra anh 6 số 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:39 AM
Kiểm tra 45p anh 6 số 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:40 AM
Bài KT 45p anh 6 số 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:42 AM
Bài KT 45p môn tiếng anh 6 số 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:43 AM
Đề kiểm tra anh 6 số 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 08:47 AM
Đề kiểm tra anh 6 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:08 AM
Đề kiểm tra HKII anh 6 2010-2011
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:08 AM
Kiểm tra 45p lần 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:09 AM
Kiểm tra 1 tiết lớp 6 tiết 37
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:10 AM
Kiểm tra 45p No 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:10 AM
Kiểm tra anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:12 AM
Kiểm tra tiếng anh lớp 6 lần 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:13 AM
test 45p unit 11 No 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:14 AM
Test 45ms -1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:15 AM
45p anh văn lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:16 AM
Test English 6 unit 5 2011
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:17 AM
Test 45p English 6 2nd term 2 đề và đáp án
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-07-2011, 09:19 AM
test english 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 05:02 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 05:03 AM
Bài kiểm tra 45p số 4 tiết 93 E6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 05:03 AM
Bài kiểm tra anh văn lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 06:45 AM
Bài kiểm tra lớp 6 số 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 06:46 AM
Bài kiểm tra số 4-45p anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 06:58 AM
Bài kiểm tra số 4 English 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:02 AM
Bộ đề kiểm tra anh lớp 6 học kì II 2010-2011
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:03 AM
Đề kiểm tra 1 tiết khối 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:04 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:07 AM
Đề kiểm tra học kì II lần 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:12 AM
Đề 1 tiết hk2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:13 AM
Đề kiểm tra lớp 6 ma trận mới
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:14 AM
Đề kiểm tra môn anh văn lớp 6 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:14 AM
Bài kiểm tra tiếng anh 6 No3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:17 AM
Đề kiểm tra 1 tiết số 3 tiếng anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:17 AM
Đề kiểm tra 45p hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:18 AM
English 6 kiểm tra 1 tiết lần 4 tham khảo năm 2011
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:19 AM
E6 45p tham khảo
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:23 AM
English 6 -1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:40 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:45 AM
Đề 1 tiết môn anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:46 AM
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:48 AM
KIEM TRA 1 TIET ENGLISH 6 PERIOD 72
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:49 AM
1 tiết tiếng anh lớp 6 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:50 AM
45p anh lớp 6 tham khảo
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:50 AM
45p English 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:51 AM
Kiểm tra 45p số 2 học kì II khối 6 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:52 AM
Kiểm tra 45p
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:53 AM
Kiểm tra anh lớp 6 lần 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:54 AM
Kiểm tra 45p lần 2 kì II
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:56 AM
Đề 1 tiết anh 6 tham khảo
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 07:57 AM
Kiểm tra 1 tiết anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:17 AM
Kiểm tra HKII tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:21 AM
Kiểm tra anh 6 45p
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:23 AM
1 tiết anh văn 6 có ma trận
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:25 AM
Đề kiểm tra anh văn 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:28 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:29 AM
test 45p E6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:31 AM
test 4E 62
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:32 AM
test 4E 63
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:33 AM
Test 6 No2 HKII
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:33 AM
Test 45p English 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:36 AM
test 45 ms
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:40 AM
Test 45p hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-08-2011, 08:42 AM
Test 45p unit 12,14
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 02:58 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 02:58 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 02:59 AM
Đề 1 tiết môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:00 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:01 AM
45p anh lớp 6 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:01 AM
Đề kiểm tra 1 tiết anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:04 AM
Kiểm tra anh văn tiết 89 tuần 31
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:04 AM
Bài kiểm tra tiếng anh 6 bài 1 học kì II
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:05 AM
Bài kiểm tra số 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:06 AM
Bài kiểm tra số 4 kì II
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:07 AM
Bài kiểm tra số 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:07 AM
Bài kiểm tra số 2 học kì II
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:08 AM
Bài kiểm tra số 4 anh văn 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:08 AM
Bài kiểm tra anh văn 6 1 tiết
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:09 AM
Bài kiểm tra anh 6 lần 4 số 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:10 AM
Kiểm tra 1 tiết số 4- có ma trận
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:11 AM
Bài kiểm tra anh 6 No3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:11 AM
Kiểm tra 1 tiết anh văn 6 lần 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:13 AM
Đề kiểm tra 45p anh- tiết 89(số 4)
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:14 AM
Đề kiểm tra tiếng anh 6 bài số 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:15 AM
Đề kiểm tra tiếng anh bài 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:16 AM
Đề anh lớp 6 lần 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:16 AM
English 6 test 3 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:17 AM
Kiểm tra 45p số 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:18 AM
Kiểm tra 45p kì II đề 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:20 AM
Kiểm tra 45p số 1 kì II khối 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:20 AM
Kiểm tra 45p số 1 HKII hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:21 AM
Kiểm tra anh 6 lần 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:22 AM
Kiểm tra anh lần 4 (2 đề)
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:22 AM
Kiểm tra định kì anh 6 lần 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:24 AM
Kiểm tra tiếng anh lớp 6 lần 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:26 AM
45p số 4 hKII
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:28 AM
Kiểm tra anh 6 lần 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:29 AM
Kiểm tra anh 6 tiết 75
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:30 AM
Kiểm tra anh 1 tiết
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:32 AM
Kiểm tra HKII anh 6- đề 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:36 AM
Đề kiểm tra 1 tiết lần 2 kì 2 đề chẵn lẻ hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:37 AM
Lớp 6 kiểm tra 45p số 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:41 AM
test 1 các bạn tham khảo nhé
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:41 AM
test 3 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:42 AM
test 45p HKII
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:42 AM
test 45 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:44 AM
test 45p no2 term 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:56 AM
Test E6 No4 +key
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 03:57 AM
Test English 6 No-4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:03 AM
45p test tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:05 AM
Bài kiểm tra 45p số 4 anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:06 AM
Bài kiểm tra số 4 kì II
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:07 AM
Bài kiểm tra Tiếng Anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:08 AM
Bài kiểm tra số 2 45p tiếng anh lớp 6 2011-2012
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:10 AM
Đề kiểm tra 45p
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:12 AM
Đề kiểm tra anh 6 chuẩn kiến thức
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:14 AM
Đề kiểm tra tiếng anh lớp 6 1 tiết lần 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:16 AM
Đề kiểm tra học kì môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:16 AM
Đề kiểm tra tiếng anh 6 bài 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:18 AM
English test 6 No2 new
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:19 AM
Đề kiểm tra 1 tiết tuần 7
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:19 AM
Kiểm tra 1 tiết lần 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:20 AM
Đề kiểm tra 1 tiết năm 2010
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:21 AM
Đề kiểm tra 1 tiết số 1 năm 2009-2010
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:22 AM
Đề 1 tiết anh 6 tuần 7
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:23 AM
Kiểm tra 1 tiết grade 6 lần 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:23 AM
Kiểm tra 45p khối 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:24 AM
Kiểm tra 1 tiết anh 6 N2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:26 AM
Kiểm tra anh 6 45p số 2 kì I
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:27 AM
Kiểm tra anh 6 lần 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:27 AM
Kiểm tra anh 6 lần 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:28 AM
Kiểm tra hkI tiếng anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:29 AM
Kiểm tra lần 2 lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:30 AM
Kiểm tra anh lớp 6 45p
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:31 AM
Kiểm tra tiếng anh lớp 6 tiết 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:32 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:33 AM
Kiểm tra tiếng anh lớp 6 lần 1 kì I
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:44 AM
Kiểm tra 1 tiết tuần 13
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:45 AM
Kiểm tra 1 tiết anh 6 lần 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:48 AM
Kiểm tra 1 tiết lần 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:49 AM
Đề kiểm tra 1 tiết tuần 13 anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:49 AM
Kiểm tra anh 6 lần 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:50 AM
Kiểm tra tuần 13
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:50 AM
Kiểm tra anh 6 lần 3
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:51 AM
Test 2 English 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-09-2011, 08:52 AM
Test 4 hay
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:16 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:17 AM
10 đề 45p anh văn 6 tham khảo
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:19 AM
45p số 2 tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:20 AM
Kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 đề A
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:24 AM
Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 đề B
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:25 AM
Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 đề C
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:25 AM
Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 đề D
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:27 AM
Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 đề E
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:28 AM
Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 đề F
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:29 AM
Đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 đề G
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:30 AM
Anh 6 kiểm tra 1 tiêt lần 2 tham khảo
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:31 AM
Anh 6 kiểm tra lần 2 tham khảo
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:32 AM
Anh văn 6 kiểm tra 1 tiết (sau bài 6)
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:32 AM
Bài kiểm tra 1 tiết số 1 lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:33 AM
Bài kiểm tra 6a1 số 2 chẵn
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:34 AM
Bài kiểm tra 6a2 chẵn
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:35 AM
Bài kiểm tra 6a2 số 2 lẻ
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:35 AM
Bài kiểm tra 45p số 1 anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:36 AM
Bài kiểm tra lớp 6 số 2 hk I năm 2010 -2011
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:37 AM
Bài kiểm tra số 2 tiếng anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:38 AM
Bài kiểm tra số 2 tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:39 AM
Bài kiểm tra số 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:40 AM
Bộ đề kiểm tra 45p lần 1 anh 6 2010
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:41 AM
Đề 1 tiết anh 6 theo chuẩn mới
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:42 AM
Đề kiểm tra 1 tiết lần 1 từ unit 1 đến unit 4
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:49 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:50 AM
Kiểm tra 1 tiết anh 6 tiết 19
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:51 AM
Kiểm tra 1 tiết anh 6 tiết 90
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:52 AM
Kiểm tra anh 6 tiết 39
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:53 AM
Đề kiểm tra anh 6 tiết 72
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:53 AM
Đề kiểm tra tiếng anh 6 lần 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:54 AM
Đề kiểm tra 45p anh 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:55 AM
Đề kiểm tra anh 6 năm 2010
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:56 AM
Đề kiểm tra anh 6 số 1 học kì I
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:57 AM
Đề thi học kì I anh 6 tiết 54
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:58 AM
Đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng anh lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:59 AM
Kiểm tra 1 tiết đợt 1 lớp 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 03:59 AM
Đề kiểm tra 1 tiết
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:00 AM
kiểm tra anh 6 lần 1
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:02 AM
Đề kiểm tra anh 6 45p số 1 kì I
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:04 AM
Kiểm tra anh 6 45p
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:06 AM
Kiểm tra anh 6 lần 12
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:07 AM
Kiểm tra 1 tiết lần 1 hk I anh văn 6
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:08 AM
Kiểm tra 1 tiết lần 1 năm học 2010-2011
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:09 AM
Kiểm tra 1 tiết lần 2 trác nghiệm
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:10 AM
Kiểm tra 1 tiết lớp 6 lần 1 năm 2010
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:12 AM
Kiểm tra 1 tiết anh văn 6 lần 2
pass:dethi.vn

muathu_hn0612
11-10-2011, 04:15 AM
Kiểm tra 1 tiết khối 6 lần 2
pass:dethi.vn